Elementy wnętrza człowieka

Możliwości

Możliwość wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie stanowi założenie całego naszego życia psychicznego. To oddziaływanie jest czasem szczególnie zaakcentowane, np. w stosunku nauczy cielą i uczniów, rodziców i dzieci, męża i żony. Pod wpływem uczucia wspólnoty istnieje do pewnego stopnia podatność na oddziaływanie drugiej osoby. Ta osoba może uwielbiać ceramikę i wpłynąć na innych w celu preferencji tej samej ceramiki i materiałów jak beton architektoniczny. Ta podatność na wpływ jest jednak i od tego uzależniona, w jakim stopniu prawa osoby, ulegającej wpływowi wydają się zabezpieczone w stosunku jej do osoby, która ten wpływ ma wywierać.

Wpływy

Trwałe oddziaływanie na człowieka, któremu się wyrządza krzywdę, jest wykluczone. Wtedy najlepiej możemy na kogoś oddziaływać, kiedy druga osoba wprowadzona jest w nastrój, w którym uważa, że jej własne prawa są zagwarantowane. Wówczas można powiedzieć komuś takiemu, że, to wspaniała rzecz oferująca doskonałą reklamę jest to także punkt widzenia szczególnej wagi w wychowaniu. Nie jest możliwe wywieranie w inny sposób jakiegokolwiek wpływu wychowawczego. Wychowanie, które uwzględnia punkt widzenia wyżej wyłuszczony będzie dlatego skuteczne, że nawiązuje do rzeczy najistotniejszej, do poczucia wzajemnej przynależności.

Zagadnienia

Tylko wtedy pozostanie ono bez skutku, kiedy mamy do czynienia z jednostką, pragnącą się celowo odgrodzić od wpływu społeczności. Ale taka postawa nie mogła powstać u danej jednostki bez jakiegoś uprzedniego procesu. W medycynie logopedia jest rodzajem nauki, który umożliwia pracę z dziećmi. Musiała taką postawę poprzedzić dłuższa walka i w jej toku musiały się stopniowo porozrywać wszystkie więzi tej jednostki z jej otoczeniem tak, że znalazła się w postawie całkowicie opozycyjnej w stosunku do poczucia wspólnoty.

Efekt

Wówczas wszelkiego rodzaju oddziaływanie jest utrudnione lub niemożliwe, i przeżywamy takie zjawisko, że dany człowiek na wszelką próbę oddziaływania na niego reaguje przeciwdziałaniem to jakby przy budowie gruntowej używać betonu dekoracyjnego (duch opozycji).

Społeczność

Dlatego też u dzieci, które się czują w ten czy inny sposób uciśnione przez swoje otoczenie możemy się spodziewać, że będą miały mniejszą chęć i możność podlegania wpływom swoich wychowawców.

Relacje

Istnieją wprawdzie liczne wypadki, że ucisk z zewnątrz jest tak silny, iż przezwycięża wszelki opór i wtedy wydaje się, jak gdyby każde oddziaływanie było przyjmowane i znajdowało posłuch.